Orel jednota Kněžice

Orel je křesťanská sportovní organizace pro všechny věkové kategorie. Prioritou Orla je především podpora sportu pro všechny. Cílem je výchova dětí a mládeže prostřednictvím sportovních a ostatních aktivit. Ústředí Orla je v Brně a řídí 23 žup. Jednota Kněžice spadá organizačně pod župu Kubišovu. Župa získala název podle člena Orla kpt. Jana Kubiše z Dolních Vilémovic u Třebíče, který provedl atentát na Heydricha. V současné době má župa 11 jednot. Většina župních akcí probíhá v orlovně v Kněžicích a je organizována místní jednotou. Jedná se např. o zasedání župního předsednictva a tělovýchovné rady, jednání župního sjezdu, pořádní župních turnajů ve florbale a ve stolním tenise.

Z historie:

Čs. Orel byl v Kněžicích oficiálně založen 28. 9. 1930 (jako pokračovatel Sdružení venkovské omladiny) se zahájením stavby orlovny. Členové Orla v čele s P. Františkem Švábem ručili za půjčku na zbudování orlovny (dnešní kino). Úsilím členů byla během 1 roku postavena. První film byl promítán 28. 9. 1931. Orel cvičil v sále Svatováclavského domu, jak byla orlovna pojmenována. P. Fr. Šváb dal připsat dům do vlastnictví spolku Ludmila, farní odbor Charity. Členská základna Orla a spolku Ludmila byla totožná. Např. v roce 1937 měl Čs. Orel 132 členů. Mimo sportovní činnosti byla plodná i činnost kulturní a duchovní. Je s podivem, že bylo nacvičeno a sehráno členy Orla (Sdružení venkovské omladiny) od 17. 9. 1933 do 4. 11. 1945 celkem 37 představení.

Za války byla činnost Čs. Orla zakázána. Orlovna a její kino byly v Kněžicích v činnosti i za německé okupace díky tomu, že majitelem byla vedena Charita, která nebyla za války zrušena. Po válce byl Orel obnoven, ale 1948 komunisty opět zrušen a přišel o všechen svůj majetek. Orlovnu převzal do svého majetku v r. 1973 místní národní výbor. Do roku 1980 se zde hrálo kino. Po generální rekonstrukci byl provoz kina zahájen r. 1986. K obnovení činnosti Orla došlo až po pádu komunismu, registrován byl k 9. 3. 1990. Naše orelská jednota byla obnovena až koncem roku, zaregistrována byla 14. 12. 1990. Orlovna nebyla vrácena v rámci restitucí, protože při zabavení majetku byl uveden jako majitel spolek Ludmila, farní odbor Charity. P. František Marek obnovil registraci spolku Ludmila a ten následně převedl vlastnická práva na jednotu Orla, aby mohla být budova vrácena. Zákon o navrácení majetku v parlamentu neprošel a orlovnu se nepodařilo získat zpět ani hlasováním místního zastupitelstva.

Nová orlovna

Po neúspěšném pokusu o vrácení orlovny byl členy Orla schválen plán na vybudování nové orlovny. Ing. Josef Kalčík jednal o stavbě s P. Markem, s ústředím a s biskupstvím. Brněnské biskupství odsouhlasilo 29. 5. 1996 jednotě Orla smlouvu s farním úřadem na pronájem farské zahrady na 99 let, aby se mohla zbudovat nová orlovna. Žádost o stavbu orlovny byla schválena a podpořena ústředím. Po Telnici jsme byli 2. jednota, která mohla po obnově Orla stavět vlastní orlovnu. Projekt vypracoval Ing. Bárta z Brna. Pomocí dotací z ústředí Orla a několikaletého pracovního nasazení členů jednoty se podařila nová orlovna vybudovat, nejdříve provozní budova s hernou a posilovnou, potom hala. Na pozvání místního kněze P. Miloslava Čamka provedl žehnání nové orlovny brněnský biskup Vojtěch Cikrle 28. 9. 2000 po mši sv., kterou sloužil na parkovišti u orlovny za hojné účasti Orlů a farníků z Kněžic, členů Orla z okolních jednot, hostů z Brna, Jihlavy a Třebíče. V hale byla na panelech výstava o historii Orla zapůjčená ústředím, v klubovně byly vystaveny fotografie ze stavby orlovny. Pohoštění pro pana biskupa, kněze a další hosty bylo připraveno ve školní jídelně.

Tenisové kurty byly zbudovány až v další etapě. Orlovna je nyní využívána nejen členy Orla, ale i ostatními občany Kněžic. Za sportem dojíždí děti i dospělí z Brtnice, Opatova, Jihlavy a Stonařova. Halu si pronajímají v zimních měsících gymnastky z Jihlavy.

Budova orlovny je využívána i ke společenským událostem. Probíhají zde schůze, župní sjezdy, rodinné oslavy, přednášky, besedy, farní kavárny, setkání mládeže apod.

Orel jednota Kněžice

Jednota Orla v Kněžicích byla obnovena v r. 1990 z iniciativy Jana Pejchala st. a podpory P. Františka Marka. V listopadu 1990 proběhla zahajovací schůze a do registru orelských jednot na ministerstvu byla zapsána 14. 12. 1990. Starostou jednoty byl zvolen Jan Pejchal ml. a jednatelem Jitka Kalčíková. K 31. 12. 1991 měla jednota 31 členů, k 31. 12. 1994 bylo 102 členů, k 31. 12. 1998 jich bylo 119. V r. 2000 měla jednota 155 členů. Od r. 2006 se počet snižoval ze 136 až na 94 v r. 2010. Od roku 2011 se počet zase začal zvyšovat. K 31. 12. 2014 měla jednota 113 členů., k 31. 12. 2017 měla 122 členů, k 31. 12. 2019 měla 162 členů. Počet členů stoupl díky zvýšenému zájmu dětí o florbal a o sportovní tance. K 31. 12. 2022 bylo členů Orla 174. Starostou jednoty je stále Jan Pejchal, místostarostou je Rostislav Neuwirth, který byl zvolen v r. 2020 a nahradil Miroslava Březnu. Jednatel byl stanovami změněn na sekretáře a je jím opakovaně jmenována Jitka Kalčíková. Předsedou tělovýchovné rady je Antonín Rygl.

Po obnovení činnosti neměla jednota vlastní budovu. Cvičení dětí probíhalo v tělocvičně základní školy. Na hřišti se pořádaly atletické závody dětí v jednotě, župní v Jihlavě, Třebíči nebo v Moravských Budějovicích. Děti se účastnily i župních plaveckých závodů v Mor. Budějovicích. Jednota pořádala v kulturním domě a v tělocvičně základní školy oblastní kvalifikační turnaje ve stolním tenise pro mistrovství Orla. Od r. 2000 se využívala ke sportování nová orlovna.

Hlavní náplní jednoty je sportovní činnost. Volejbalisté se několik let účastnili Mistrovství Orla ve volejbale v Brně. V orlovně se konaly kvalifikační turnaje ve stolním tenise pro Mistrovství Orla v Polné. Stolní tenis byl oblíbeným sportem a hráči měli i dobré výsledky v turnajích. U stolního tenisu zůstali většinou starší hráči. Stolní tenis vede Iveta Ryglová. Do popředí zájmu u mládeže se dostal florbal. Florbal je nejoblíbenějším sportem již přes 20 let. Jednota pořádala během let i několik ústředních turnajů ve florbale. První byl v nové orlovně již 21. 4. 2001. Žáci a muži se zapojili dříve do celostátní Orelské florbalové ligy (OFL). Mnoho let již za Orel Kněžice hrají děti krajskou soutěž pod Českým florbalem. V sezóně 2021/22 se účastnili elévové a starší žáci Ligy Vysočiny a mladší žáci hráli Přebor Vysočiny pro mladší žáky (3+1). Trenéry florbalu jsou Antonín Rygl, Markéta Rezková a Sára Syrovátková. V sezóně 2022/2023 se účastní Ligy Vysočiny přípravka a elévové. Mladší žáci se účastní Přeboru Vysočiny. Starší žáci trénují 2x týdně v Kněžicích, ale hostují v Okříškách a hrají Ligu Vysočiny za PSKC Okříšky-Kněžice..

V červnu bývá v areálu orlovny oblíbená akce pro hráče a jejich rodiče – zakončení florbalové sezóny.

V místní orlovně se mimo florbalových turnajů pořádají i tradiční turnaje ve stolním tenise (Mikulášský a Velikonoční). Mimo florbalu a stolního tenisu je hala využívána na nohejbal, volejbal, fotbal, badminton, cvičení žen apod. Pro členy Orla i širokou veřejnost jsou k dispozici hala, posilovna a 2 tenisové kurty za příznivého počasí.

Kromě sportu se Orel věnuje i kultuře. Mezi tradiční kulturní akce, které byly dříve pořádány, patří ples, adventní nebo vánoční koncerty, Vánoční nebo Tříkrálová besídka, popř. Besídka k svátku matek. Besídky se konaly ve spolupráci s pěveckým sborem ZŠ pod vedením paní učitelky Jany Kružíkové. Hudební čísla nacvičil se svými žáky učitel hudby pan Zbyněk Andrýzek z Brtnice. V posledních letech místo besídek v kině pořádá Orel ve spolupráci se ZŠ Kněžice a farní schólou Živý betlém. Místo sehrání betlémského příběhu se měnilo. První byl sehrán 24. 12. 2011 u kostela, další roky u orlovny, 1x na návsi pod Ryglovými, 3x mezi zámkem a kulturním domem.

Orelské rodiny jezdívaly od roku 1988 stanovat do Kardašovy Řečice. Pobyt byl spojen se sjížděním řeky Nežárky nebo Lužnice. Od roku 2011 se tradiční akcí mladých Orlů stalo pořádání letního stanového tábora u Lovětína pro děti z Kněžic a Třeště. Poslední 3 roky pořádali na stejném místě tábor bývalí táboroví vedoucí pro svoje rodiny s dětmi.

Členové Orla se účastní také poutí na Svatém Hostýně, ve Staré Boleslavi, někteří putují pěšky do Přibyslavic a do Kostelního Vydří, většina členů se dopraví auty.

Memoriál Vojtěcha Koreše – florbalový turnaj žáků a žákyň.

Turnaj se koná každoročně v červnu od r. 2001 jako vzpomínka tragické smrti našeho člena Vojtěcha Koreše, který zahynul 11. 6. 2000 nad Chlupáčkovými při autonehodě na místě spolujezdce ve věku nedožitých 20 let. Turnaje se účastní většinou družstva z Kněžic, Telče,  Okříšek, někdy z Nové Říše a Jihlavy. Z Měřína jezdívala 3 družstva pod vedením učitelek ZŠ. Poslední roky již nejezdí.

Z iniciativy členů Orla byl zbudován po smrti Vojty a jeho příbuzné Veroniky Dlabalové kříž na místě tragické události u silnice z Kněžic na Třebíč.

Běh Alejemi v Kněžicích

Koncem srpna nebo začátkem září se koná od roku 2004 sportovní akce Běh Alejemi. Ředitelem závodu bývá František Nechvátal. 5. 9. 2014 proběhl jubilejní X. ročník za účasti 151 závodníků od předškoláků po seniory. Ti nejmenší (3-4 roky) mohou běžet s jedním z rodičů. Rekordní účast běžců byla v roce 2016, kdy se zúčastnilo 225 běžců. Z členů naší jednoty bývají ve svých kategoriích na 1. – 3. místě každoročně Michaela Slabá a sourozenci Uhlířovi – Adéla, Richard a Lukáš, v r. 2020 byl na 1. místě i předškolák Filip Kalčík. Běh je součástí soutěže Běžecký pohár Běžce Vysočiny. Od r. 2009 je zahrnut i do Orelské běžecké ligy (OBL). Díky tomu se sjíždí Orli z různých částí republiky. Nejvíce orelských účastníků bývá z Vyškova a z jednoty Brno – Židenice. První tři běžci v každé kategorii obdrží věcné ceny, děti i medaile. Nejrychlejší Orel v každé kategorii získává navíc za svůj výkon trofejní pohárek nebo medaili OBL.

Podzimní přespolní JiTTrO hry

Sružení  JiTTrO pořádá každoročně v září v areálu orlovny ve spolupráci s Orlem sportovní hry pro mládež z Kněžic a širokého okolí pod názvem Podzimní přespolní JiTTrO hry (PPJH). První ročník POH – Podzimních olympijských her (původní název, později zakázaný Českým olympijským výborem) se uskutečnil již v roce 1991 na hřišti u základní školy v Kněžicích za účasti velkého množství sportovců z děkanátů Jihlava, Telč, Třebíč a okolí (zkratka JiTTrO). Sportovalo se i ve školní tělocvičně a v kulturním domě. Nejvíce zastoupeným sportem bývala malá kopaná. Časem se snížil počet disciplín i účastníků. Sportování se přizpůsobilo menšímu areálu u orlovny a zavedly se i nové disciplíny – např. pétanque a KUBB (švédská národní hra) vedle tradičních disciplín – florbal, volejbal, badminton, nohejbal, čtyřboj, štafeta.